Americké uznávanie francúzskych Veľkých lóží v rokoch 1900

"Právoplatné", "neprávoplatné","uznané" a "podzemné".

 Autor : Paul M. Bessel, 32°

Úryvky z http://bessel.org/masrec/france.htm  (1)

 

"Medzi americkými slobodomurármi nič nevyvoláva viac sporov ako otázka "uznávania" a "právoplatnosti" (regulárnosti) (...) Na pochopenie tohoto námetu zrejme slobodomurári potrebujú viac faktov. Cieľ tohoto článku je poskytnúť údaje o uznaní francúzskych Veľkých lóží americkými Veľkými lóžami v rokoch 1900."

"Niektorí americkí slobodomurári tvrdia, že GLDF (Grande Loge de France, Veľká Lóža Francúzska) a GODF (Grand Orient de France, Veľký Orient Francúzska) sú "podzemné" a "neprávoplatné" ("neregulárne") rady, lebo
- nemajú  v lóži na oltári Bibliu,
- nevyžadujú od svojich uchádzačov vyjadrenie viery v Boha,
- pripúšťajú ženy ako návštevnícky, alebo členky,
- zapájajú sa do politickej činnosti,
- nepoužívajú slobodomurársky rituál."

"Americkí slobodomurári všeobecne predpokladajú, že GODF opustil v roku 1877 "zákonnú" murársku  požiadavku, týkajúcu sa Veľkého architekta vesmíru a Biblie na oltári, následkom čoho americké Veľké lóže zrušili svoje "uznanie" GODF. (…)
Väčšina amerických slobodomurárov pravdepodobne bude prekvapená, keď zistí, že v rokoch 1900 (až) dvadsaťtri - takmer polovica všetkých Veľkých lóži v USA, uznali GLDF, alebo schválili vzájomné návštevy svojich členov. Vzhľadom nato, že podľa nich je GODF od rokov 1870 "očividne neprávoplatný" a úplne mimo poľa slobodomurárstva, je ešte prekvapujúcejšie zistiť, že dvanásť - viac ako štvrtina Veľkých lóži Spojených štátov ho naďalej uznávali, alebo schválili vzájomné návštevy svojich členov počas dvadsiateho storočia." (s. 222)

Pravidelné, nepravidelné, podzemné a uznané

"Po prvé je tu otázka definícií. Čo je "právoplatné" a "neprávoplatné" ? Čo znamená "podzemné" a kto rozhoduje o „uznávaní“?

Coilova  Slobodomurárska encyklopédia definuje ako "právoplatné“ tie lóže, ktoré boli založené podľa „platných pravidiel“  a sú "uznané" (aspoň) jednou "regulárnou" Veľkou lóžou. Vzhľadom nato, že každá Veľká lóža je "uznaná" niekoľkými Veľkými lóžami, znamená to, že lóža, ktorá dodržiava pravidlá určitej Veľkej lóže je "právoplatná" ?"

"Regulárny" môže znamenať, že Veľká lóža sleduje "Starodávne medzníky" ("Ancient landmarks") slobodného murárstva, ktoré sú občas označované ako nemenné.  Avšak čo sú tieto "Starodávne medzníky"? Každá Veľka lóža má nato inú odpoveď. Niektoré vymenúvajú desiatky "medzníkov" (Kentucky ich má päťdesiat štyri, Nevada tridsať deväť, Minnesota dvadsať šesť, Connecticut devätnásť), niektoré len pár (Vermont ich má sedem) a niektoré nemajú nijaký, ale tvrdia, že slobodomurári by ich mali dodržiavať  - bez toho, aby upresnili ich povahu (a občas ešte dodajú, že sú nemenné, hoci ony samé pripúšťajú zmeny a  niekedy ich aj navrhujú). V niektorých Veľkých lóžach proste nie je jasné, dokonca ani pre Veľkého tajomníka, aká je ich politika "Starodávnych medzníkov". Ak neexistuje nijaký spoločný názor na slobodomurárske "Starodávne medzníky" ("Ancient landmarks"), ak však "regulárne" sú tie Veľké lóže, ktoré sa nimi riadia, nedá sa dospieť k nijakej všeobecnej, alebo aspoň temer všeobecnej dohode o tom, čo predstavuje právoplatne slobodomurárstvo."

"Coilova Slobodomurárska encyklopédia (Masonic Encyclopedia) definuje ako "podzemnú" tu lóžu, ktorá nedostala chartu od nadriadeného subjektu, oprávneného udeliť ju, ale objasňuje, že tento pojem často zavádza a určite nie je jasný."

"Slobodomurársky sprievodca a príručka (Freemasons' Guide and Compendium) hovorí, že lóža je „podzemná“, ak ju nijaká Veľká lóža nepotvrdila ako „právoplatnú“, ani jej nedala chartu. Podľa toho by teda mohla byť tato lóža „právoplatná“ („regulárna“) v spôsobe svojej práce, ale „podzemná“, pretože nedostala náležitú chartu. Alebo by  mohla byť „neprávoplatná“ , lebo v niečích očiach by jej práce nezodpovedali  "správnym" slobodomurárskym postupom, avšak napriek tomu by bola „právoplatná“, pretože „uznaná“ ako taká určitou Veľkou lóžou, aj keď by tato Veľká lóža nebola „uznaná“ inými Veľkými lóžami."

"Nejestvujú nijaké jasné pravidlá, ktoré by komukoľvek umožnili rozhodnúť, ktoré Veľké lóže sú „pravidelné“, „nepravidelné“, alebo „podzemné“ a používanie týchto slov jednoducho popletie každú rozumnú diskusiu" (s. 226)

"GODF nevyžaduje (ale ani nezakazuje) používanie Biblie v lóži, ani nepožaduje od svojich uchádzačov vyjadrenie viery v Boha. V minulosti  niektorí americkí slobodomurárski autori a niektoré americké Veľké lóže povedali, ze tento postoj je v súlade s pôvodnou slobodomurárskou Ústavou  a  s pôvodnými slobodomurárskmi zásadami spred ich reformy (s. 234)."

"Keď si nacisti podrobili Francúzsko, tak prenasledovali slobodných murárov a niektorých deportovali do koncentračných táborov. Nestrácali čas spytovaním sa, či patrili do GODF, GLDF, alebo do GNLF.  Nacisti usporiadali výstavy, ktorých cieľom bolo posilniť protimurárske cítenie, hlboko zakorenené v povedomí francúzskeho ľudu. Tieto výstavy mali značný úspech. Po vojne, vzhľadom na to, že všetci boli prenasledovaní nacistami, považovala časť slobodomurárov za rozumné stýkať sa s členmi GODF a chovať sa k nim srdečne, kým iní aj za týchto okolností považovali za nesprávne mať s GODF čokoľvek spoločné. Pre niekoho, kto nepretrpel túto nepredstaviteľnú perzekúciu, je naozaj ťažké rozhodnúť, čo je správne, a čo nie je (s. 234)."

(1) U.S. Recognition of French Grand Lodges in the 1900s
"Regular, Irregular, Clandestine, and Recognized“
Uverejnené v
Heredom: The Transactions of the Scottish Rite Research Society,  zväzok 5, 1996, strany  221-244.