Načo vôbec slúži Slobodomurárska lóža ?

Vyšlo v časopise La Chaîne d'Union, Paríž, č. 2/1997 a znova v „špeciálnom čísle“ tohto časopisu vydanom v angličtine, č. 2/2002. nasledujúci preklad obsahuje niekoľko menších zmien.

Otázka sa môže zdať naivná. Môže pôsobiť ako ironická, skeptická, prípadne znieť ako výraz bezradnosti. Pritom každý z nás si ju jedného dňa položil a pravdepodobne si ju z času na čas kladie znova. Teoreticky sa stačí obrátiť k rituálom, uvažovať o tom, čo nás obklopuje počas našich prác, pozorovať ako konáme, a nájdeme odpoveď. Nachádza sa v rituáloch, v chráme, v obradoch – a je presvedčivá.

Lenže rituály, chrám, naše postoje a gestá sú reč – a jazykom sa treba učiť, ak im máme porozumieť. Mohli by sme si myslieť, že túto našu „reč“ si môžeme osvojiť raz a navždy, ale v skutočnosti sa ju musíme učiť stále. Jazyk, ktorý sme si osvojili, ale ho nepoužívame často, sa rýchlo zabúda. Mal by som dodať, „ktorý nepoužívame dosť často aktívne“, pretože nestačí, napríklad, len si pustiť rádio a nechať plynúť prúd anglických, nemeckých či ruských slov mysliac na niečo iné bez toho, aby sme skúsili porozumieť, bez uvažovania v tom – ktorom jazyku.

Takže je celkom užitočné vrátiť sa raz za čas k „abecedám“ našich slobodomurárskych „jazykov“, oživiť si „slovnú zásobu“, objasniť „gramatické pravidlá“.

Hovorím o jazykoch v množnom čísle, pretože ich máme aspoň tri:

  • reč nášho tela (zasväcovanie sa uskutočňuje prostredníctvom fyzických konaní, teda cez postoje a činy),
  • reč emblémov, alegórií a symbolov (ktorá sa obracia na našu intuíciu, obrazotvornosť a city),
  • reč slov, ktoré sa združujú do zmysluplných celkov podľa všeobecne uznávaných racionálnych pravidiel (tá je určená nášmu rozumu).

Aby sme sa rozpomenuli, na čo slúži slobodomurárska lóža a lepšie ju pochopili, treba si pripomenúť, čo je chrám, v ktorom sme, a čo predstavuje združenie slobodných murárov.

Slobodomurársky chrám znázorňuje vesmír. Slnko, mesiac, hviezdy na oblohe, zem, ktorú nám pripomína olovnica zavesená nad kobercom lóže, neotesaný kameň a „kovy“, ktoré nechávame v predsieni, odvolávanie sa na štyri svetové strany atď., to všetko je tu preto, aby sme neustále mysleli na vesmír. Ide však o uzatvorený priestor, oddelený od všetkých ostatných. V chráme nie sú okná, alebo ak sú, ako napríklad na koberci lóže, tak sú zavreté. Pre slobodných murárov je vesmír ohraničený a uzavretý.

Slobodomurársky chrám zároveň predstavuje ľudskú spoločnosť. Chrám nie je iba priestor a predmety, ktoré nás obklopujú, ale aj spoločenstvo bratov a/alebo sestier, ktorí sa v ňom nachádzajú. Rituály nám pripomínajú na každej práci, že slobodomurárske hnutie vzniklo preto, aby spojilo všetkých hodnotných mužov bez ohľadu na rasu, názory a spoločenské postavenie. Ako také má zobrazovať nové ľudstvo zviazané putom bratstva. Organizácia lóže s jej majstrami, dozorcami a robotníkmi vychádza zo všeobecných zásad usporiadania ľudských spoločností.

Podobne ako iné ľudské kolektívy, aj slobodomurársky ateliér je usporiadaný podľa istej hierarchie – ale súčasne hlása ideál rovnosti, bratstva a slobody pre každého. Môže sa to zdať protichodné. Hodnostári lóže majú určité právomoci a všetci bratia a/alebo sestry si ich musia vážiť: nie je náhoda, že ctihodný majster vyká svojim dôstojníkom. Zároveň sa však každý z nás môže rozprávať úplne slobodne s ktorýmkoľvek bratom a/alebo sestrou nezávisle na postavení a na akýchkoľvek iných kritériách. Symbolom tejto rovnosti, ktorá neberie nijaký ohľad na odlišnosť' nášho sociálneho alebo slobodomurárskeho postavenia, je právo nosiť meč. (Treba pripomenúť, že vo feudálnej spoločnosti mali toto právo len šľachtici, ktorí sa oň v lóžach dobrovoľne podelili so všetkými ostatnými bratmi?)

Slobodomurársky chrám predstavuje každého z nás. Človek nie je iba čiastočka vesmíru a rovnako nie je len časť ľudstva. Každý z nás je zároveň vesmír sám o sebe. Tvrdením, že „človek je vesmír“, myslím na skutočnosť, že sa skladáme z miliárd génov (stôp našich predkov), buniek a neurónov, že v každom človeku žije nespočetné množstvo iných bytostí, a že všetky tieto prvky (ktorých počet a rôznorodosť sa dajú porovnať s rôznorodosťou ľudstva alebo zemegule so všetkým, čo nosí a živí) sú prekvapujúco dobre usporiadané.

Slobodomurársky chrám teda zároveň predstavuje vesmír, ľudstvo a človeka. Účinne nám pripomína, že sme neodlučiteľne spojení s ostatnými ľuďmi, so zemou a so všetkým, čo sa nachádza za hranicami našej planéty.

Ďalšia zvláštnosť slobodomurárskeho chrámu je, že znázorňuje vesmír, ľudstvo a človeka od jeho vzniku dodnes, teda mimo času.

Čas v chráme jestvuje: slnko vychádza, napreduje po svojej dráhe a zapadá, ale tento čas sa odvíja v kolobehu, podobne ako naše kroky počas rituálnych prac. Každý okamih jeho nemeniteľného chodu obsahuje celé dejiny vesmíru, zahŕňa minulosť a prítomnosť všetkých ľudských spoločností a pripomína našu osobnú históriu od prvej až do poslednej chvíle.

Predmety, ktoré nás obklopujú, pochádzajú z rozličných civilizácii a období. Táto rôznorodosť je zámerná a zmysluplná. Aj naše činy a postoje sú ozvenou mnohých minulých a súčasných civilizácií. A do tretice, texty našich rituálov pramenia z rovnako rozmanitých zdrojov. Preto sme zároveň v starodávnom Egypte, v Jeruzaleme, v židovskej, katolíckej a protestantskej Biblii, chvíľami dokonca v Strednej Ázii, Indii alebo Čine, žijeme odrazu v stredoveku, v dobe Osvietenstva, za Francúzskej revolúcie a v dnešku, ktorý prirodzene takisto zanecháva stopy v našich obradoch a zásadách.

V slobodomurárskom chráme, uprostred bratov a/alebo sestier našej úctyhodnej dielne, sa teda nachádzame mimo času a priestoru. To neznamená, že utekáme pred svetom. Naopak, chrám, tento „zmenšený model“, nám pomáha lepšie chápať človeka, ľudstvo a vesmír. A väčšina z nás prišla k slobodným murárom v nádeji, že nájde páku, ktorá nám umožní lepšie slúžiť človeku a spoločnosti. Ako však pôsobiť na svet, keď sa od neho oddeľujeme? Tento paradox, ktorý je iba zdanlivý, nás často trápi v prvých rokoch po našom zasvätení, a znova po každý raz, keď' my sami, naša lóža alebo náš rád pozabudneme, aká je povaha našich nástrojov a čo s nimi môžeme skutočne robiť. Sme sklamaní vždy, keď od slobodného murárstva čakáme niečo iné, ako nám môže dať. Spomenuté zdanlivé protirečenie nás trápi najmä v obdobiach, keď spoločnosť prechádza ostrými krízami a my máme dojem, že sme bezmocní. Netreba však zabúdať, že čím vyššia je prekážka, ktorú chceme preskočiť, tým väčší odstup potrebujeme na to, aby sme sa mohli rozbehnúť.

Ako nám teda môže slobodomurárska lóža pomôcť? V prvom rade nám umožňuje vzdialiť sa od všedných starostí, odpútať sa od profánneho sveta, oslobodiť sa. Prísť do slobodomurárskej lóže nám pomáha nájsť novú rovnováhu, priblížiť sa vyrovnanosti, je to akt duševnej očisty.

Zároveň, a hádam predovšetkým, nám slobodné murárstvo poskytuje výnimočnú príležitosť vychutnať ľudskú rozmanitosť a obohatiť sa ňou. V lóži znova nadobúdame schopnosť učiť sa, v istom zmysle je to univerzita pre dospelých. Vďaka symbolom, rituálom a prirodzene aj nárysom jednotlivých bratov lepšie chápeme našu minulosť, prítomnosť a vyhliadky ľudstva, spoločnosti a seba samých. Osvojujeme si schopnosť pozerať sa na veci z nadhľadu a jasnejšie si uvedomujeme svoje miesto vo svete.

V tomto nám môže byt lóža výnimočne nápomocná. Pochopiť sám seba a svoju hodnotu v pomere k ostatným ľuďom je dôležité, ale ťažké. Ako deti sme stred sveta, lebo pre našich najbližších sme ,,všetko". Dospievanie je bolestivé do značnej miery preto, že sa naraz dostávame z ťažiska na najvzdialenejší okraj, z tepla do zimy, z mora lásky do nehostinných krajín ľahostajnosti. Slobodné murárstvo nám poskytuje príležitosť naučiť sa „vážiť si iných a seba samého“ – nie nadarmo nám to rituál pripomína pri každom stretnutí.

A napokon, lóža nás učí vnímať všetkých ľudí ako bratov, napriek ich slabostiam a nedostatkom, a rozvíja náš sklon byt' s nimi solidárni. Keďže sa tu neučíme iba mysľou, ale celým telom, časť nadobudnutých vedomostí postupne preniká do podvedomia a premieňa sa na reflexy. Nie nadarmo sa hovorí, že slobodných murárov možno často spoznať podľa toho, ako sa chovajú, napríklad podľa ich schopnosti počúvať iných ľudí.

Od tejto chvíle sme pripravení spolupracovať – napriek, a najmä vďaka našej neuveriteľnej rôznorodosti. Už nepociťujeme potrebu mrhať sily na pohŕdanie tými, ktorí myslia inak ako my. Už nás neláka boj proti ich názorom, viac nám záleží na obrane svojej pravdy, ktorú presadzujeme bez toho, aby sme zabúdali, že je iba relatívna. Sme teda pripravení na diskusiu, schopní hľadať spoločný názor a podieľať sa na stavbe všeľudského chrámu. To je dôvod, prečo možno považovať slobodné murárstvo aj za „školu demokracie“. Demokracia je základný prvok podmieňujúci prácu lóže. Preto lóža poskytuje príležitosť študovať demokraciu v praxi, pochopiť ju a osvojiť si ju. Tým, že sa zúčastňujeme na činnosti slobodomurárskej lóže, môžeme lepšie pochopiť štruktúru, zásady a usporiadanie demokratickej spoločnosti, osobitý ráz boja o moc, ktorý je pre ňu príznačný, jej silné a slabé stránky. Prirodzene, že obidve vyplývajú z rôznorodosti ľudí a zo samotnej podstaty človeka, ktorá pravdepodobne nezodpovedá tomuto druhu organizácie medziľudských vzťahov. Napriek tomu sa demokracia ešte stále zdá byť „najhorší politický systém, okrem všetkých ostatných“ ako povedal Churchill...

Takto chápaná lóža je laboratórium, v ktorom skúmame človeka a jeho miesto vo svete a vo vesmíre. Keďže slobodomurárska lóža sa nemusí podrobovať požiadavkám produktivity, je dielňou základného a nie uplatneného výskumu. Každý z nás sleduje svoj vlastný bádateľský plán a obohacuje sa prácou ostatných bratov. Zároveň však aj lóža ako taká uskutočňuje svoj program, sama alebo v spolupráci s inými lóžami, pripadne s celým rádom, do ktorého patrí. Študuje filozofické, morálne alebo sociálne otázky, ktoré sa jej zdajú zvlášť dôležité. Niektoré lóže sa zameriavajú na metafyziku, iné na vedecké problémy, ďalšie sa sústreďujú na spravodlivosť atď. (Mimochodom, skutočnosť, že jestvuje veľa slobodomurárskych rádov, rozširuje pole výskumu a znásobuje použiteľné metódy. Nie je teda nutné zmenšiť počet jestvujúcich rádov, ale zlepšiť vzťahy medzi nimi, rozvinúť výmenu názorov a prehĺbiť ich spoluprácu.) Bez ohľadu na námet, ktorý lóža skúma, má istú výhodu v pomere k vedcom, filozofom, sociológom, historikom, právnikom, moralistom atď., venujúcim sa rovnakému problému. Napriek tomu, že znalosti jej členov nie sú rovnako obsiahle ako vedomosti odborníkov a bratia nemajú rovnaké technické prostriedky, rôznorodosť ich vedomostí a životných skúseností predstavuje výnimočné bohatstvo. Vďaka nemu môže slobodomurárska lóža nájsť nový, svojský a podnetný pohľad na javy, navrhnúť nové riešenia problémov – a zároveň si overiť ich platnosť a skúmať, ako by na jej návrhy mohla reagovať „profánna“ spoločnosť. Mnohé novátorské návrhy zákonov sa preberajú v lóžach, ktorých reakcie, kritiky a podnety pomáhajú domyslieť ich.

To všetko dovoľuje tvrdiť, že slobodomurárska lóža nás duchovne obohacuje, pripravuje nás na všeobecne prospešnú prácu a zároveň vytvára hodnoty, ktoré ponúka spoločnosti na uplatnenie. Zúčastňovať sa na prácach lóže znamená možnosť nechať sa preniknúť jej duchom a osvojiť si techniky, ktoré používa. Keď' ich zvládneme – a len od tejto chvíle – môžeme vystúpiť z našej izolácie, vrátiť sa do sveta nezasvätených a byť mu osožnejší, ako sme boli bez slobodného murárstva.

Lóža alebo rád vystupujú na verejnosti zriedka, lebo okolnosti, za ktorých môžu účinne ovplyvniť chod spoločnosti, sa naskytujú len výnimočne. Slobodné murárstvo nevzniklo preto, aby zasahovalo do riadenia „obce“ a nie je na to dobre vybavené. Aj keď však v profánnom svete koná každý z nás nezávisle podľa svojho vedomia a svedomia, už nie je sám.

V tom spočíva sila slobodného murárstva.

Peter Bú

...........................................................

Prispejte do debaty na stránkach Fóra.

http://modern-freemasonry.com was created to promote the free exchange of ideas on Freemasonry.  
This free-flow of ideas was prevented by 50,000 contributions that had nothing to do with Freemasonry, wanting only to use this site for advertising.
I've cleared all this pollution to enable relevant conversation to resume.
Thanks in advance for your thoughts on topics that interest the Freemasons.